Пари на заем срещу запис на заповед

Заемът срещу запис на заповед е тип заем, който се пулачава, когато потребителят е добре осведомен и съумее да попълни необходимите документи. Декларацията по същество включва писмено обещание, че клиентът се задължава да погаси финансовия си дълг в предварително посочения срок. С този вид заявление, титулярът се ангажира да спазва договорените в споразумението клаузи. Ако не ги спазва, то заемодателят има право да заведе дело срещу него. В допълнение, запис на заповед има силата на гаранция за банковите дружества да отпуснат заеми и ако няма важни пречки, кредиторите одобряват заявката и отпускат финансова подкрепа в необходимия размер.

Основни изисквания при заем срещу запис на заповед

За да стане валиден документът, той трябва да включва няколко елемента, които са описани в чл. 535 на Търговския Закон:

– Документът трябва да бъде с името „Запис на заповед“.

– Да гласи, че одобрената стойност ще бъде погасена в определения срок.

– Точно се описва размера на отпуснатия заем.

– На какво основание или с каква цел се отпускат финансовите средства. Погасяването трябва да бъде безусловно.

– Посочва се датата на падежа, т.е. кога трябва да се внасят вноските. Когато такава липсва, по подразбиране се счита датата на предявяването.

– Място на плащането. Ако изрично не е упоменато друго, мястото на издаване се приема за място на плащане, като това е всъщност местожителството на издателя.

– Името на лицето, което ще приема вноските.

– Дата и място на издаването. Ако не е упоменато, документът се приема издаден в мястото, вписано до името на издателя.

– Подпис на издателя. Без него документът запис на заповед не се приема за легитимен.

На база Търговския Закон, заявление, в което не са включени всички тези точки, няма юридическа стойност на запис на заповед и молбата за отпускане на заем, може да не бъде удовлетворена.