ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ – сума, която застрахователят изплаща на застрахования за покриване на нанесени щети, посочени в застрахователния договор. [Button id=“1″]