УниКредит Булбанк е едно от дружествата в България, които отпускат заеми срещу субсидии за земеделски производители.

Заемодателят отпуска кредити срещу залог на субсидията за земеделски производители, финансирани по схеми на Общата селскостопанска политика, включително Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Видов, за които можете да кандидатствате, са:

– Кредити за оборотни средства с погасителен план;

– Овърдрафти;

– Револвиращи кредити.

Погасителният период се предвижда от Банката да бъде до 30 юни в годината, която следва годината на входяване на заявката на селскостопанския производител пред Държавен Фонд „Земеделие“

Най-важните приоритети на заемите от Банката са, че осигуряват лесна и бърза финансова помощ, гарантират капитал за бизнес оборот точно за селскостопански цели, а за гаранция се използва обезпечение на вземания върху бъдещото финансиране.

Финансовата помощ се отпуска в българска валута.

Една от основните атрактивни особености е сумата, която може да бъде усвоена. Банката предлага до цели 100% от общата стойност на планираната парична помощ въз основа издадено от ДФ „Земеделие“ писмен документ по образец.

Залог на кредита могат да бъдат:

– финансирането, което земеделският производител се надява да усвои;

– запис на заповед за големината на главницата и лихвите;

– други гаранции, които Банката може да изиска, ако е нужно.

Подаване на Заявление за финансиране може да бъде усвоена по-малкия от двата размера:

– Сумата на очакваната финансова помощ, на основание подадената молба;

– Сумата на погасената през изминалата година финансова подкрепа.

Кредитите срещу субсидии са за селскостопански производители, които се планира да се насърчават чрез ДФ „Земеделие“ по мерките на Общата селскостопанска политика.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
– Земеделски кредити млад фермер
– Банка за земеделски кредит ад
– Агро кредити
– Банка за земеделски кредит
– Нисколихвени кредити за земеделски производители
– Кредит срещу залог земеделска земя

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!