Кредит за нова фирма – Разработване на бизнес план за кредит

Основни принципи на разработване на бизнес планове за кандидатстване за банков кредит и за субсидии по инвестиционни проекти по програми на Европейския съюз

Предназначение на бизнес плана в съвременната стопанска практика на повечето от българските предприемачи и особено на тези от малките и средни фирми изготвянето на бизнес план е свързано изключително с кандидатстване за кредит пред банка или пред някаква друга организация, свързана с донорски международни регионални и национални програми, в т. ч. и на Европейския съюз.

Сложната икономическа и обществено-политическа обстановка у нас и на Балканския полуостров и не особено сполучливата данъчна и осигурителна политика в последните десетина години предизвикват стагнация у повечето от визираните стопански субекти и болшинството от тях не извършват регулярно бизнес планиране, а термини като индикативно и стратегическо планиране са почти непознати сред тях. Дори нещо повече, някои считат, че планирането е отживелица от годините на планово-централизираното стопанство, игнорирайки обстоятелството, че то е присъщо за най-развитите икономики в света на най-развитите в стопанско отношение страни, в т. ч. на фирмено и на национално равнище.

Това се дължи както на особеностите на прехода у нас към пазарно стопанство, така и на относително ниската финансова култура на голяма част от българските предприемачи, които не отчитат тази необходимост, а друга част от тях изпитват сериозни финансови затруднения и не са в състояние да заплатят на квалифицирани икономисти за изготвянето на бизнес планове. Сред особеностите на пазарното стопанство не фигурира задължението на стопанските субекти към държавната администрация да изготвят планове, респективно и да ги изпълняват. В крайна сметка всеки предприемач изготвя или натоварва екип да изготви бизнес план по собствено предпочитание, ако е в състояние да оцени, че му е необходим, както при стартиране на бизнеса, така и при евентуалното му разширяване и модернизация, а също и при текущата му дейност. В него се набелязват целите на съответния вид бизнес и как те ще бъдат достигнати след известно време.

В най-синтезиран вид бизнес плана е „средство за планиране, определяне приоритетите, разпределяне на задачите във времето и оформяне на фирмената стратегия, на базата на информации и данни. Запознаване на персонала с това, което се очаква от него; подобряване на работата на фирмата като цяло; подпомагане на мениджърите във вземането на решения; запознаване на персонала, с това което се очаква от него; планиране разработването на нови продукти и получаване на финансов ресурс за развитието на бизнеса. Независимо от обстоятелството, че за разработване на бизнес плана бяха визирани няколко причини, а вероятно са налице и други, с преимуществено, а за по-голямата част от предприемачите с единствено съществено значение е намирането на свеж финансов ресурс (най-често под формата на кредит) за развитие на фирмата, Това е и причината да бъде насочено вниманието на читателя в този аспект на подготовката на бизнес плана по отношение на значението му за предоставяне на финансови средства на стопанския субект. Ще се акцентира на подготовката на бизнес плана в два аспекта. Първият от тях е подготовката на бизнес план за кандидатстване за банков кредит. Вторият от тях е подготовката на бизнес план за кандидатстване за безвъзмездна субсидия по програми на ЕС.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!