Бързи и потребителски кредити за докторанти

Студентите и докторантите имат право да кандидатстват за парична помощ и да повишат своето образование и квалификация. Такова финансиране се отпуска под формата кредит след сключване на типов договор с министъра на образованието, младежта и науката.

Към момента банките, които практикуват това финансиране са ДСК и Райфайзенбанк.

Условия за отпускане на кредит за докторанти

За заем за студенти и докторанти имат право да подават заявление кандидати, които покриват няколко критерия. Те трябва да са на по-малко от 35 г. и да а граждани на РБ, друга държава, членуваща в ЕС, държава, включена в Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария. Освен това студентите и докторантите трябва да следват редовно обучението си, тази образователна или квалификационна степен трябва да им е първа такава, да не са прекъсвали и да не са били отстранявани от учебния процес.

Лихвата на кредитите за студенти и докторанти се определя на годишна база, фиксирана е и не може да бъде повече от седем пункта.

На лицата, които теглят такъв кредит, не се начисляват допълнителни разходи под формата на такси и комисионни по отношение на предоставянето и управлението на заема.

За да се кандидатства за кредит за студенти и докторанти, се изискват определени документи. Това са копие от лична карта, документ, който удостоверява, че титуляра има право да учи следващ семестър и декларация, че няма вече получена същата образователна или научна степен.

Видове кредити за докторанти

Съществуват няколко вида заеми за студенти и докторанти. Това са заем за плащане на обучителните такси и заем за издръжка по време на придобиване на образователна или квалификационна степен.

Размерът на заема за внасяне на обучителните такси е равен на стойността на дължимите такси за оставащия период на следване на титуляра на база обучителния план на специалността за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) или образователно-научната степен (ОНС).

Размерът на заема за издръжка се изчислява като салдо от издръжките за семестрите за оставащия период на следване на титуляра, съобразено с плана на специалността и ОКС или ОНС.

Семестриалната издръжка е равностойността на минималната работна заплата по броя на месеците през текущия семестър.

Право на заем за издръжка имат лицата, при които възниква специално семейно положение – раждане или пълно осиновяване на дете през обучителния период. Кредитът за издръжка се полага на родителя, упражняващ родителските права. В случай, че и двамата родители имат родителски права – само от единия от двамата.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!