Fin-Net – извънсъдебна структура, която решава кредитни проблеми

Тази структура представлява мрежа от извънсъдебни звена като медиатори, омбудсмани и комисии по жалби, които работят с междудържавни граждански оплаквания и жалби, свързани с финансовите паричните услуги. Членове на тези национални звена налюдават и разрешават възникнали проблемни ситуации между граждани и доставчици на парични услуги по отношение на инвестиционни, застрахователни и банкови услуги. Такива са банкови сметки, плащания, кредити, кредитни и дебитни карти, ценни книжа като акции и облигации, инвестиционни фондове, застраховки – живот, автомобилни, пътнически и др.

Когато възникне проблемна ситуация с някакъв финансов продукт в друга държава, а не в тази, в която пребивава дългосрочно, като инвестиционен фонд, финансов посредник или застрахователна компания, първо потърпевшият е длъжен да влезе в контакт със самото финансово предприятие, за да стигнат до споразумение. Ако с доставчикът на финансови услуги съвместно не намерят решение, ползвателят на услугата, има право в своята страна д асе свърже с национална структура на Fin-Net. Служители на структурата ще осъществят комуникация с финансовия посредник. Потребителят също може да използва правото си онлайн да осъществи контакт с уебстраницата на Fin-Net в страната, в която е доставчика. Извънсъдебната структура в този случай ще бъде в състояние да предложи справедлив изход от ситуацията. Важно е да се отбележи, че в някои държави решението, предложено от Fin-Net, намиращ се в страната на доставчика, може да предложи решение, което обаче да не е задължително за доставчика, защото тези структури почиват на доброволен принцип, поради тяхната извънсъдебна същност.

Когато използват финансови услуги и продукти в друга държава – членка на Еврозоната, гражданите е добре да са толкова спокойни и сигурни, колкото и в тяхната. Служителите н на извънсъдебните структури модкрепят и насочват гражданите в проблемни ситуации с доставчици на парични услуги и продукти от страни, различни от тяхната. Такива доставчици са ипотечните посредници, кредитните съюзи, застрахователните компании, инвестицонните посредници и фондове, часните пенсионни компании, доставчиците на платежни услуги и банките.